Rozliczanie podatku PIT 2014

Informator o rozliczeniu PIT w 2014 roku

Pierwsze miesiące każdego roku są poświęcone składaniu zeznań podatkowych za miniony rok. Najpopularniejszym z formularzy PIT jest PIT-37, składany przez podatników, którzy w roku poprzednim uzyskali dochody opodatkowane wg skali podatkowej.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), istnieje obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-37. Wyłączenia z tego obowiązku są opisane w art. 37 tej ustawy.

Kto jest zwolniony z obowiązku składania PIT-37 za 2014 rok?

Podatnicy, którzy spełniają poniższe kryteria, nie muszą składać PIT-37:

  • Osiągali w 2014 r. przychody opodatkowane wg skali podatkowej z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.
  • Dokonywali obniżenia dochodów o straty z lat ubiegłych.
  • Dodawali do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci.

W wymienionych przypadkach, należy złożyć zeznanie roczne PIT-36, szczególnie gdy dochody spełniają warunki do składania zarówno PIT-37, jak i tych wspomnianych powyżej lub innych osiągniętych bez pośrednictwa płatnika.

Jakie przychody deklaruje się w PIT-37?

W PIT-37 wykazuje się dochody osiągnięte przez pośrednictwo płatnika, opodatkowane wg skali podatkowej, z źródeł w Polsce, między innymi z:

  • Wynagrodzeń z różnego typu umów pracowniczych.
  • Rent i emerytur, włączając renty socjalne i strukturalne.
  • Zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
  • Działalności wykonywanej osobiście, stypendiów, praw autorskich oraz innych praw majątkowych.
  • Wynagrodzeń dla osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych.
  • Umów akwizycyjnych oraz świadczeń z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Termin składania PIT-37 za 2014 rok

Zeznanie PIT-37 za 2014 rok należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2015 r. Jeśli termin ten przypada na weekend lub święto, zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

Uwaga!

Ostateczny termin na złożenie PIT-37 za 2014 rok to czwartek, 30 kwietnia 2015 r.

Osoby, które nie są rezydentami, ale osiągają dochody w Polsce, a planują opuścić kraj przed 30 kwietnia, powinny złożyć zeznanie przed opuszczeniem Polski. Do 30 kwietnia 2015 r. należy także uregulować ewentualny podatek do zapłaty.

Jak złożyć PIT-37 za 2014 rok?

Możliwe są różne formy złożenia PIT-37: osobiście w urzędzie skarbowym, listem poleconym czy elektronicznie. Dla zeznań elektronicznych wystarczające jest posiadanie konta na portalu e-Deklaracje, nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. System pozwala na korzystanie z wstępnie wypełnionych formularzy, które należy tylko sprawdzić i ewentualnie skorygować.

W 2015 roku jedynie osoby wypełniające PIT-37 mogą korzystać z tej funkcji.

Gdzie składać PIT-37 za 2014 rok?

Złożenie PIT-37 powinno nastąpić w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia 2014 r. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie, może to być miejsce zamieszkania jednego z małżonków.

Wybór właściwego druku

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wzory formularzy PIT. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na aktualność wersji wypełnianego formularza, w związku z wprowadzeniem różnych wzorów dla przychodów osiągniętych w 2014 r. i od 1 stycznia 2015 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 27 listopada 2014 r. (Dz. U. z 28 listopada 2014 r., poz. 1674).

(materiał archiwalny z 2015 r.)