Obliczanie podatków

Rozliczenie przychodów ewidencjonowanych za 2014

Jeśli w 2014 roku osiągałeś dochody podlegające opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, musisz wypełnić deklarację PIT-28. Na zrealizowanie tego zobowiązania oraz dokonanie płatności ryczałtu do urzędu skarbowego zostało niewiele dni. Niezbędne jest ścisłe przestrzeganie terminu oraz używanie aktualnej wersji formularza.

Zobowiązanie do złożenia rocznego zeznania na druku PIT-28 dotyczy podatników, którzy w ubiegłym roku mieli dochody opodatkowane ryczałtowym podatkiem dochodowym. Obejmuje to przychody z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o analogicznym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą, oraz przychody z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie lub jako wspólnik spółki cywilnej.

Zeznanie roczne PIT-28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Tak jak w latach poprzednich, zeznanie można przesłać elektronicznie lub w formie papierowej – przez pocztę, osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem urzędomatu.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje zaktualizowany formularz, który można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z 27 listopada 2014 roku, dotyczącego wzorów zeznań i informacji podatkowych w kontekście ryczałtowego podatku dochodowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1672).

Nowa wersja formularza PIT-28(18), obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku, służy do zadeklarowania dochodów i strat poniesionych od 1 stycznia 2014 roku, wraz z określeniem wysokości odliczeń i należnego ryczałtu.

Do rocznego zeznania PIT-28 można dołączyć następujące załączniki:

  • PIT-28/A(15): informacje o dochodach z działalności na własne nazwisko i z umów najmu, podnajmu itp.
  • PIT-28/B(13): informacje o dochodach z działalności w formie spółki osób fizycznych
  • PIT/D(24): informacje o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
  • PIT/O(20): informacje o odliczeniach od dochodu i podatku
  • PIT-2K(8): oświadczenie o wydatkach związanych z inwestycją mieszkaniową.

Termin składania PIT-28 za rok 2014 upływa ostatniego dnia stycznia roku następnego, wtedy też należy dokonać płatności określonej w zeznaniu ryczałtu.

Na składanie rocznego zeznania PIT-28 za rok 2014 zostało niewiele czasu – termin upływa w poniedziałek, 2 lutego 2015 roku (31 stycznia wypada w sobotę), a także należy wtedy uiścić odpowiednią kwotę ryczałtu.

Warto pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku składania PIT-28. Nawet bez osiągniętych przychodów w 2014 roku z działalności, należy spełnić to zobowiązanie, gdyż mogły powstać inne formy przychodu, np. ze zbycia majątku.

W zeznaniu oddzielnie wskazuje się dochody objęte ryczałtem, zróżnicowane według stawek: 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%. Dochody są sumowane, a następnie dokonuje się możliwych odliczeń. Przypomnijmy, że składając PIT-28, można przeznaczyć 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.

(materiał archiwalny z 2015r.)