mediacje

Kiedy sprawa rozwodowa trafia do mediacji?

Charakter szczególny stosunków małżeńskich może wymagać mediacji. Powinny one prowadzić do znalezienia kompromisu i do ustalenia porozumienia, które będzie miało na celu dobro rodziny oraz dziecka. Kiedy sprawa rozwodowa kierowana jest do mediacji i jak one wyglądają?

Sprawa rozwodowa i mediacja

W sprawach o rozwód i separację ważne jest doprowadzenie do zgody małżonków, w czym może pomóc mediacja. Zgodnie z art. 436 § 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli są widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Ocena ta zależy od sądu, ale brane pod uwagę są oświadczenia stron.

Wszczęcie postępowania mediacyjnego

Polski ustawodawca zrezygnował z obowiązkowego postępowania pojednawczego na rzecz dobrowolnej mediacji. Artykuł 436 § 2 kpc stanowi o stosowaniu przepisów o mediacji do spraw małżeńskich. Wszczęcie postępowania mediacyjnego może więc nastąpić:

na wniosek strony,

na podstawie umowy stron,

w oparciu o postanowienie sądu.

Strona może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji. Przyjmuje się, że nie jest potrzebna umowa stron. Jest za to wymagana zgoda drugiej strony.

Rola mediatora

Mediatorem w sprawach cywilnych – także w rodzinnych – może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z praw publicznych. Mediacje w sprawach rodzinnych są wyjątkowo trudne ze względu na emocje i powinny je przeprowadzać osoby mające szczególne kwalifikacje zawodowe i psychiczne.

Wymagania odnoszące się do mediatorów w sprawach rodzinnych dotyczą ich wykształcenia – najlepiej, by było pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub prawnicze. Ważna jest też wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji. Sprawy rodzinne cechuje wysoki stopień skomplikowania.

Ich celem jest zawarcie ugody, doprowadzenie do pogodzenia się małżonków, ustalenie zasad opieki nad dzieckiem, załatwienie spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny oraz alimentów, rozstrzygnięcie ustaleń finansowych i własnościowych, ustalenie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających.

fot. StockSnap / Pixabay